facebook
Forest na Facebooku

Strona zawiera elementy flashowe. Aby pobrać Adobe Flash Player kliknij tutaj.

Piłka nożna

PRZEPISY GRY W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

I. Pole gry (boisko)

1. Opis
a) Pole gry musi być prostokątne.
b) Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.

2. Oznaczenie pola gry
a) Pole gry jest oznaczone liniami.
b) Linie te należą do powierzchni, których są granicami.
c) Dwie dłuższe linie graniczne są nazywane liniami bocznymi. Dwie krótsze, nazywane są liniami bramkowymi.
d) Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową.
e) Punkt środkowy jest oznaczony na środku tej linii.
f) Z punktu środkowego wyznacza się (umowny) okrąg o promieniu 3 m.

3. Pole karne
Pole karne wyznacza i określa łuk.

4. Punkt karny
Punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

5. Drugi punkt karny
Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

6. Miejsce pola rzutu rożnego
Miejsce przecięcia linii bocznych i bramkowych

7. Strefa zmian
a) Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed nimi.
b) W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i opuszczają pole gry podczas zmian.
c) Strefy zmian mają, co najmniej 3 m długości i są oznaczone z każdej strony za pomocą linii prostopadłej do linii bocznej.
d) Odległość pomiędzy bliższymi koncami stref zmian, a linią środkową wynosi, co najmniej 3 m.
e) Obszar pomiędzy strefami zmian, bezpośrednio przed stolikiem sędziego czasowego musi pozostać pusty.

8. Bramki
a) Bramki muszą być umieszczone pośrodku linii bramkowych.
b) Składają się z dwóch pionowych, równoodległych od narożników pola gry słupków połączonych górnymi koncami poziomą poprzeczką.

9. Względy bezpieczenstwa
Bramki mogą być przenośne, ale muszą być pewnie zakotwiczone w podłożu podczas gry.

10. Nawierzchnia pola gry
Nawierzchnia musi być gładka, płaska i nieścieralna.

11. Oznaczenie odległości przy rzucie rożnym
a) W odległości 5 m od łuku pola rożnego, na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej, by zachowana została przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu.

II. Piłka

1. Wymiana wadliwej (niezdatnej do gry) piłki
a) Jeżeli piłka podczas trwania zawodów pęknie lub stanie się niezdatna do gry:
- grę należy przerwać,
- gra powinna być wznowiona, po wymianie uszkodzonej piłki, rzutem sędziowskim
z miejsca, gdzie piłka pierwotnie stała się niezdatna do gry.
b) Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas przerwy w grze, gra winna być wznowiona w zależności od przyczyny jej przerwania (rozpoczęcie gry, rzut od bramki, rzut rożny, rzut karny lub rzut z autu).
c) Piłka nie może być wymieniona podczas zawodów bez zezwolenia sędziego.

III. Ilość zawodników

1. Zawodnicy
a) W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem.
b) Maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 9.
c) Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona.
d) Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający innego zawodnika.
e) Zmiana zawodników następuje w czasie gry z zachowaniem następujących warunków:
- zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,
- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną,
- zmiana jest dokonana, gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, od tego momentu staje się on zawodnikiem grającym, a zawodnik, którego zastąpił przestaje nim być,
- zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziów zarówno zgłoszona sędziemu jak i nie.
f) Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola w przerwie lub w wyjątkowej sytuacji za zgodą sędziego za zgodą sędziego podczas meczu
g) W chwili rozpoczęcia gry, każda drużyna musi liczyć, co najmniej czterech zawodników.
h) Jeżeli w przypadku wykluczen zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakonczyć.

2. Naruszenia / sankcje
a) Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:
- gra winna być przerwana,
- zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska,
- zawodnik rezerwowy zostaje ukarany karą 1-minutową.
- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.
b) Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
- gra winna być przerwana,
- winny zawodnik zostanie ukarany karą 2-minutową
- gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry

IV. Ubiór zawodników

1. Bezpieczenstwo
a) Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.

2. Ochraniacze:
- muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry),
- muszą być wykonane z odpowiedniego materiału (guma, plastik lub podobne tworzywa),

3. Bramkarze:
- mogą nosić długie spodnie,
- ich ubiór musi odróżniać się kolorystycznie od ubioru innych zawodników i sędziów.

4. Naruszenia / sankcje
a) Za każde naruszenie przepisów tego artykułu:
- winnemu zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia lub uzupełnienia swojego ubioru,
- zawodnik ten nie może powrócić na pole gry zanim sędzia po sprawdzeniu ubioru na to nie zezwoli,
- zawodnik może powrócić na boisko tylko podczas przerwy w grze.

V. Władza Sędziowska

1. Władza sędziego
Każde zawody są prowadzone przez 2 sędziów, którzy mają pełną władzę egzekwowania uprawnien nadanych mu przez przepisy gry, od momentu przybycia na miejsce ich rozgrywania do jego opuszczenia.

2. Uprawnienia i obowiązki
Sędziowie na boisku
- egzekwują przestrzeganie przepisów gry,
- nie przerywają gry gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie,
- przerywają, wstrzymuje lub konczy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz,
- wyciągają sankcje dyscyplinarne wobec zawodników winnych popełnienia przewinien karanych napomnieniem lub wykluczeniem,
- nie zezwalają osobom nieuprawnionym wchodzenia na pole gry,
- przerywają zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry,
- zezwalają na kontynuowanie gry dopóki piłka nie będzie poza grą, jeżeli jego zdaniem zawodnik został lekko kontuzjowany,
- rozstrzygają, czy piłka przeznaczona do gry spełnia wymogi dopuszczenia do gry.
- kontrolują karę 2 - minutową, kiedy zawodnik został wykluczony i uzgadniają, który zawodnik zajmie jego miejsce na boisku,
- wskazują początek i koniec meczu oraz przerw w grze przez użycie ostrzegawczych sygnałów,

3. Decyzje sędziów
a) Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
b) Jeżeli sędzia i drugi sędzia jednocześnie sygnalizują naruszenie przepisów, ale istnieje między nimi rozbieżność, która drużyna powinna być ukarana, przeważa decyzja sędziego
c) Zarówno sędzia jak i drugi sędzia mają prawo do napominania lub wykluczania zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego.

4. Sędzia czasowy
a) Sędzia czasowy:
- włącza i zatrzymuje zegar,
- notuje ilość fauli akumulowanych popełnianych przez każdy zespół,
- notuje nazwiska strzelców bramek,
- notuje nazwiska zawodników napomnianych i wykluczonych z gry oraz przyczyny powyższych kar,
- notuje ilość fauli akumulowanych w sprawozdaniu i na tablicy popełnianych przez zespoły informując w razie potrzeby sędziów i zespoły,
- wypełnia sprawozdanie z meczu,
- dostarcza innych istotnych informacji dotyczących meczu.

VI. Czas gry

1. Części gry
a) Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 15 minut.
b) Czas ten jest kontrolowany przez sędziego czasowego.
c) Czas trwania każdej połowy meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.
d) Sędzia czasowy zatrzymuje czas na wyra1/4ny znak sędziego.

2. Przerwa między częściami gry
Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu nie może przekroczyć 2 minut.

VII. Rozpoczęcie i wznowienie gry

1. Ustalenie stron pola gry
a) Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowanie poprzez podrzucenie monety. Drużyna wygrywająca losowanie rozpoczyna grę
b) Drużyna przegrywająca losowanie rozpoczyna drugą połowę meczu.
c) W drugiej połowie zawodów drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki.

2. Rozpoczęcie gry
a) Rozpoczęcie gry jest sposobem rozpoczęcia i wznowienia gry:
- przy rozpoczęciu zawodów,
- po zdobyciu bramki,
- przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu,

3. Wykonanie:
a) Wykonanie następuje gdy:
- wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska,
- zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości, co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze,
- piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry,
- sędzia daje sygnał gwizdkiem,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się do przodu,
- wykonawca nie może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika.
b) Po zdobyciu bramki, grę wznawia drużyna przeciwna.

4. Naruszenia / sankcje
a) Jeżeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim zostanie zagrana przez innego zawodnika - zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli to przewinienie popełniono na polu karnym drużyny przeciwnej, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
b) Za każde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry, rozpoczęcie gry należy powtórzyć.

5. Rzut sędziowski
Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne z każdego powodu nie wymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach gry w piłkę nożną.

6. Wykonanie
a) Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego rzut sędziowski należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie piłka znajdowała się w chwili przerwania gry.
b) Piłka jest w grze gdy dotyka podłoża.

7. Naruszenia/sankcje
a) Rzut sędziowski należy powtórzyć:
- jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża,
- jeśli piłka, po dotknięciu podłoża opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników.

VIII. Piłka w grze i poza grą

1. Piłka poza grą
a) Piłka jest poza grą, gdy:
- całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu,
- gra została przerwana przez sędziego,
- uderzy w sufit.
b) Kiedy mecz rozgrywany jest w hali, a piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z "wyimaginowaną" linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła sufit.

2. Piłka w grze
a) Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy:
- odbija się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry,
- odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry.

IX. Zdobycie Bramki

1. Zdobycie bramki
Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że drużyna zdobywająca bramkę nie naruszyła wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.

2. Drużyna wygrywająca
Drużyna, która zdobyła większą ilość bramek podczas trwania zawodów jest zwycięzcą.

X Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie

1. Rzut wolny bezpośredni
a) Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinien w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:
- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
- skacze na przeciwnika,
- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,
- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
- popycha przeciwnika.
- przytrzymuje przeciwnika,
- pluje na przeciwnika,
- za pomocą wœlizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym), lub dotyka przeciwnika zanim przejmie piłkę,
- rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).
c) Rzut wolny wykonuje się z - miejsca przewinienia.
d) Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane.

2. Rzut karny
a) Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinien zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.

3. Rzut wolny pośredni
a) Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinien:
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
- dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera,
- nie wprowadza przez 4 sekund piłki do gry
b) Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego:
- gra w sposób niebezpieczny,
- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),
- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
- popełnia jakikolwiek inne przewinienie, dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.
c) Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienia.

4. Naruszenia/sankcje
a) Zawodnik musi być ukarany karą 2-minutową, jeżeli popełni jedno z następujących przewinien:
- jest winny niesportowego zachowania,
- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
- uporczywie narusza przepisy gry,
- opóźnia wznowienie gry,
- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym,
- wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,
b)Za jakiekolwiek z powyższych przewinien przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
c) Winnemu zawodnikowi należy udzielić 2-minutowej kary zakładając, że nie popełniono innego, cięższego przewinienia.

5. Przewinienia karane wykluczeniem z gry
a) Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinien:
- gra brutalnie,
- pluje na przeciwnika lub inną osobę,
- zachowuje się wybitnie nie sportowo,
- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
- pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
- pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,
b) Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie 3 lub 4 (czyli: zachowuje się wybitnie nie sportowo lub używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka), a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia. W pozostałych sytuacjach dyktuje się rzut wolny bezpośredni. Jeżeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.
c) Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry do konca meczu i karnie pauzuje przez 2 kolejne mecze swojej drużyny.
d) Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki.
W takim przypadku:
- jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,
- jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład,
- jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę - mogą uzupełnić skład
tylko o 1 zawodnika,
- jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o 1 zawodnika,
- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika.
e) Uzupełnienie składu jest sygnalizowane przez sędziego, następuje w trakcie gry.

XI. Rzut wolny

1. Opis
a) Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie.
b) Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leżeć nieruchomo, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba, że została ona dotknięta przez innego zawodnika.

2. Rzut wolny bezpośredni
Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika - bramka jest uznana.

3. Rzut wolny pośredni
Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.

4. Miejsce wykonania rzutu wolnego:
- wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w grze,
- piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się.

5. Naruszenia/sankcje
a) Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagają przepisy - rzut wolny należy powtórzyć, a zawodnika upomnieć.
b) Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie, zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika sędzia zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jednakże, gdy to przewinienie zostało popełnione w obrębie pola karnego - rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
c) Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.

6. Sygnalizacja:
- rzut wolny bezpośredni - sędzia trzyma jedno ramie poziomo wskazując kierunek, w jakim rzut ma być wykonany. W przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia kieruje palec wskazujący drugiej ręki ku dołowi powiadamiając w ten sposób sędziego czasowego, że dolicza faul jako akumulowany.

- rzut wolny pośredni - sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię ponad głowę. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry.

XII. Faule akumulowane

1. Liczenie
a) Liczenie obejmuje faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi.
b) Pierwsze cztery faule akumulowane popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu i na tablicy

2. Wykonanie rzutów wolnych
a) Przy pierwszych czterech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół
w czasie jednej połowy meczu:
- zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny,
- wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry,
- bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego.
b) Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużynie przeciwnej przyznaje się przedłużony rzut karny:
- drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,
- zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,
- bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki,
- wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

3. Wykonanie:
- zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika,
- po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry,
- żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż 6 m od linii bramkowej. Jeżeli przewinienie, które zazwyczaj karane jest rzutem wolnym pośrednim zostało popełnione w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia,
- jeżeli zawodnik popełnia piąty faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale pomiędzy linią środkową, a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z tego drugiego punktu karnego.
- jeżeli zawodnik popełnia piąty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce,

4. Naruszenia/sankcje
a) Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta),
- rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta).
b) Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta),
- rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta).
c) Jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry:
- sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów (w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni zostanie wykonany z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia

XIII. Rzut karny

1. Opis
a) Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego,
w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim.
b) Z rzutu karnego można bezpośrednio zdobyć bramkę.
c) W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć pierwszą lub drugą połowę meczu oraz każdą połowę dogrywki.

2. Ustawienie piłki i pozycje zawodników
a) Piłka:
- leży nieruchomo na punkcie karnym.
b) Wykonawca:
- jest właściwie zidentyfikowany.
c) Bramkarz drużyny broniącej:
- pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki.
d) Pozostali zawodnicy znajdują się:
- w obrębie pola gry,
- poza polem karnym,
- za punktem karnym,
- przynajmniej 5 metry od punktu karnego.

3. Wykonanie:
- wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu,
- wykonawca nie może jej zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika,
- piłka jest w grze, jeżeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu.
a) Podczas wykonywania rzutu karnego w normalnym czasie gry lub w przedłużonym czasie pierwszej, albo drugiej połowy meczu bramkę uznaje się, jeżeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką - dotknie jednego lub obu słupków, a także zaistnieją łącznie jakiekolwiek z tych możliwości.

4. Naruszenia/sankcje
a) W przypadku, gdy zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut karny powtarza się, gdy bramka nie zostanie zdobyta,
- rzutu karnego nie powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta.
b) Współpartner wykonawcy rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu:
- rzut karny powtarza się, jeśli bramka zostanie zdobyta,
- rzutu karnego nie powtarza się, jeśli bramka nie zostanie zdobyta.
Wykonawca rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu w czasie, gdy piłka jest
w grze:
c) Drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli miało to miejsce w obrębie pola karnego rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

XIV. Rzut z autu

1. Opis
a) Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry.
b) Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.
c) Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub uderzyła w sufit.
d) Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną.

2. Położenie piłki i zawodnika
a) Piłka:
- musi nieruchomo leżeć na linii bocznej,
- może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku.
b) Wykonawca rzutu z autu:
- w momencie kopnięcia piłki częścią obu stóp znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej.
c) Zawodnicy drużyny przeciwnej:
- znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu.

3. Wykonanie:
- wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki,
- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta.

4. Sankcje karne
a) Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy:
- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
b) Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:
- zostanie wykonany nieprawidłowo,
- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,
- nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki,
- nastąpi jakikolwiek inne naruszenie przepisów.

XV. Rzut od bramki

1. Opis
a) Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.
b) Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki.

2. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:
- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu poza zdobyciem bramki.

3. Wykonanie:
- piłka zostaje wyrzucona ręką przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego,
- zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry,
- piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne.

4. Naruszenia/Sankcje
a) Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:
- rzut od bramki należy powtórzyć jeżeli zostanie nieprawidłowo wprowadzano piłka do gry.
b) Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz dotknie piłki ponownie zanim przekroczy linię środkową lub zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej, rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.
c) Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz na swojej połowie otrzymuje piłkę z powrotem od współpartnera, przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni jeżeli następuje to po za polem karnym z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

XVI. Rzut z rogu

1. Opis
a) Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry.
b) Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej.
c) Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przejdzie linię bramkową po ziemi (podłożu) lub w powietrzu poza zdobyciem bramki.

2. Wykonanie:
a) piłka jest umieszczona wewnątrz pola rożnego przy najbliższym narożniku pola gry,
b) zanim piłka nie zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości, co najmniej 5 m od niej,
c) piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta,
d) wykonawca nie zagrywa piłki po raz drugi, zanim dotknie ją inny zawodnik.

3. Naruszenia / Sankcje
a) Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po raz drugi zanim piłka zostanie zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia.
c) Gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z łuku pola rożnego.
d) Za każde inne naruszenie przepisów gry tego artykułu:
- rzut z rogu zostaje powtórzony.

Wykonanie: AGINUS | Bielański Klub Karate Kyokushin © 2003-2019

Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK